Styrd Open Space

Att arbeta fram, förankra och säkra genomförandet av mål och strategier är en av huvuduppgifterna för varje chef.

Styrd Open Space är en resultat- och tidseffektiv metod att på kort tid arbeta fram mål och strategier – och en plan för genomförandet av dessa - tillsammans med samtliga chefer och medarbetare.

I praktiken innebär det att man antalsmässigt kan samla chefer och medarbetare från ca 40 upp till ett antal hundra personer i en stor lokal, där hela aktiviteten genomförs. Just en väl förberedd arbetssamvaro i ett rum skapar en kreativ och energifylld aktivitet.

Metoden säkrar att

  • alla viktiga frågor kommer upp på bordet, diskuteras och dokumenteras
  • prioriteringar identifieras och beslutas
  • ansvaret för nästa steg definieras och adresseras

Styrd Open Space innebär förberedelser av både viktiga områden att diskutera och de frågeställningar där resultatet ska vara förslag på lösningar. Goda förberedelser och tydliga spelregler är de förutsättningar som säkrar ett gediget resultat.

Arbetet sker i små grupper och tar sin utgångspunkt i väldefinierade frågeställningar och ett gediget bakgrundsmaterial som ger rätt förutsättningar för gruppens diskussioner. Arbetsformen är tidsstyrd och säkrar en kreativ grupprocess där alla kan bidra med kunskaper och erfarenheter på lika villkor. Det skapar helhetssyn, delaktighet och en konstruktiv dialog. 

Alla grupper får redovisa sitt och diskutera övriga gruppers resultat.

Resultatet av hela arbetet sammanställs i en lätt uppföljningsbar handlingsplan – ett effektivt ledningsverktyg i verksamheten.

Styrkan i en styrd open spaceprocess är att den skapar ökad transparens och delaktighet genom att chefer och medarbetare från organisationens samtliga delar och nivåer är med och bidrar – det skapar en simultan top down – bottom upprocess. Arbetsformen ger också goda möjligheter att få fram idéer som skapar än mer effektiva arbetssätt, tydliga strategier och nya affärsmöjligheter.