Impactmodellen

Vision & affärsidé
Produkter & marknader
Organisation
Ekonomi
Ledarskap
Personal
Intern marknads- föring
Extern marknads- föring

Attityder & värderingar

- organisationens spelregler

Om Impactmodellen

Helhetssyn samt insikten om affären och betydelsen av den enskildes roll och delaktighet i verksamheten är nyckelbegrepp för att framgångsrikt driva och utveckla företag och organisationer.

Ledningens uppgift är att ta ställning till vad som skall gälla inom respektive huvudområde och förmedla det i form av raka, entydiga budskap. Inom den ramen bjuder företagsledningen in och involverar alla i att med fullt fokus skapa efterfrågade resultat.

Impactmodellen visar enkelt, tydligt och lättfattligt på samband. Den är ett verktyg för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten skall drivas. Modellen ger också förutsättningar för alla att bidra till att skapa resultat i verksamheten.

Så fungerar den

Impactmodellen kan fungera som ett

  • analysinstrument för hur verksamheten fungerar
  • beslutsinstrument för utveckling och definition av vision, affärsidé, mål och strategier
  • styrinstrument för implementering och uppföljning av mål och strategier