Att hantera övertalighet och rätt person på rätt plats

Att hantera övertalighet och/eller se till att ha rätt person på rätt position - är en problematik många företag står inför, i tid till annan.

Det vanliga sättet vid övertalighet är att ge ett avgångserbjudande. Frågan är om det verkligen löser problemet annat än för stunden. Dels är det väldigt kostsamt, dels ger det ”badwill” för företaget. Det är demoraliserande när kompetens och resurser förvinner. Dessutom är det ett defensivt sätt att angripa problem, som skapar mycket oro och energiförluster.

Få företag och organisationer har en tydlig strategi för hur man ska hantera övertalighet och proaktivt stödja chefer och medarbetare som skulle behöva byta position och miljö.

Receptet är att skapa en offensiv hållning i frågan, där man arbetar på ett målinriktat och systematiskt sätt baserad på en tydlig strategi. Vi har valt att kalla den ”NextStep”.

En lyckad transessions-/ut- och inslussningsprocess kräver att man både ser till företagets och individens bästa. NextStep har både ett inifrån och ut perspektiv - som utgår från varje utvald persons situation och behov - och ett utifrån- och in perspektiv som baseras på de behov och förväntningar potentiella kunder har, såväl inom som utanför organisationen.

En avgörande framgångsfaktor i NextStep-programmet är att lyckas övertyga deltagarna att de verkligen behövs, men inte just där de befinner sig idag. Detta banar väg för nästa steg – nämligen att tro på att man kan påverka sin situation och framtid – vilket frigör både en stark vilja och energi att göra något konkret åt sin situation. ”Kompetensväxling” är här en nyckel-  ingrediens, bestående av ett individuellt anpassat program.

Ytterligare en framgångsfaktor är att skapa en hög tilltro (status) och attraktivitet för ”NextStep”, vilket bara kan ske genom att programmet drivs professionellt och levererar resultat.

Det övergripande syftet/målet med NextStep

Att skapa ett win-win förhållande, genom att

 • åstadkomma en kontinuerlig nivåhöjning i hela företaget - avseende kompetens, prestationsförmåga, effektivitet och resultat
 • hantera övertalighet och att förbättra/optimera matchningen, person position i organisationen - på ett för alla inblandade parter professionellt och attraktivt sätt.

Arbetsgång och ingående delar/moment i NextStep 

 • Urvalsprocess och beslut
 • Överföring av adept till NextStep
  • Stödinsatser och hjälp till självhjälp
  • Inventering och kartläggning av kompetens, erfarenheter etc.
  • Utformande av individanpassat program
  • Uppföljning och utvärderingar av programmet och adepternas utveckling
  • Överföring och inslussning av adepter till ny verksamhet (intern eller extern)
 • Coaching och träning av adepter inom utvalda områden
 • Feedback-samtal - efter 2 – 3 månader (med tidigare chef)