Avveckling

Jordglob%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

"Vi har länge varit utsatta för stark konkurrens från lågkostnadsländer, inklusive enheter inom den egna koncernen, men har lyckats hålla dem alla stången genom att hela tiden förbättra vår effektivitet. Ändå kom dråpslaget – koncernledningen meddelade mig att vår enhet ska avvecklas och verksamheten flyttas utomlands. Vi får 15 månader på oss och mitt uppdrag är att ansvara för hela avvecklingen. I uppdraget ligger också att produktionen under avvecklingstiden skall fungera utan störningar och att volym- och kvalitetsmålen ska mötas.

Min första tanke när jag får uppdraget är – det här är ”mission impossible” – hur ska jag, mina chefer och medarbetare hantera detta?"

Nyckeln till att lyckas är att involvera hela personalen i avvecklingsprocessen, där de viktigaste delarna i en väl förankrad handlings- och avvecklingsplan är

  • en tydlig målbild och distinkt uppföljning
  • total transparens, ärlighet och en proaktiv dialog
  • en systematisk, frekvent och öppen information och kommunikation
  • att träna cheferna att både hantera sin egen och medarbetarnas osäkerhet och frustration och att som chefer stödja medarbetarna när detta uppkommer i en anpassad mix av beredskap för och genomförande av aktiva stödinsatser
  • individanpassat utslussningsstöd av personal i form av samtal, utbildning, jobbsökning etc.

Den stora utmaningen i avvecklings- och nedläggningsprojekt är att bedriva full verksamhet fram till slutdatum.  Den avgörande faktorn för att lyckas med detta är att chefer och medarbetare är motiverade att ta det fulla ansvaret till dess att uppdraget är avslutat.

Avvecklingsprocessen kan delas in i följande faser:Låda - SV [413 px]

  • ta fram och ena ledningen och cheferna kring en handlings- och avvecklingsplan
  • implementera handlingsplanen i organisationen på ett sådant sätt att alla står bakom den
  • en back-up i varje ögonblick under avvecklingstiden – där det ska finnas en beredskap till insatser utifrån behov
  • en upptrappningsfas inför speciella faser i verksamheten samt vid flytt av maskiner och verksamhet samt vid själva stängningen