Affärsstyrd HR

”Vet inte vad HR gör och framförallt inte vad vi ska använda dom till” – är återkommande kommentarer vi får från linjechefer, medan HR-avdelningen säger – ”vi  släpps inte in hos linjen utan hålls på avstånd. 

Som externa rådgivare har vi i många fall kunnat konstatera ett stort glapp mellan personalavdelningen och linjen. Detta glapp eller brist på koppling mellan ”människan och affären”, gör att kompetens och resurser inte utnyttjas i den grad som vore önskvärt, vilket i sin tur utmynnar i en försämrad verkningsgrad och affärsnytta. 

Enligt vår mening beror detta glapp på brister i förståelse för och kunskap om, vilka behov som finns samt vilka förväntningar linjen respektive personalavdelningen har på varandra.

HR har sina idéer och ambitioner om hur man kan hjälpa organisationens chefer och medarbetare och affären/linjen har sin bild av vad man vill att HR-funktionen ska göra. 

När dessa två bilder inte stämmer överens uppstår gnissel och misstroendet gror, vilket är till allvarligt men för verksamheten - särskilt i personal- och kunskaps-intensiva organisationer. Man pratar helt enkelt förbi varandra. 

Lösningen, menar vi, är att få till en mycket tätare och tydligare koppling mellan linjen/affären och personalfunktionen. HR-funktionen måste fungera mer som en affärs-/verksamhetspartner till de operativa delarna av företaget/organisationen. 

Att vara en ”affärspartner” och tillika intern konsult innebär att

  • vara med i såväl det strategiska arbetet som i den operativa verksamheten
  • vara en stödjande kugge och samtalspartner till linjen

vilket i sin tur innebär att HR-funktionen måste

-       förstå affären och affärens betydelse

-       vara synlig, proaktiv och söka kontakt – ”…to be there first”

Vi kallar detta för -  Affärsstyrd HR. Impact fungerar här som brygga och samtals-partner till organisationen för att skapa och utveckla just den affärsmässiga och verksamhetsbaserade kopplingen mellan linjen/affären och HR-funktionen.

Vår uppfattning är att;

                      Affärens behov är HR-funktionens uppdragsbeskrivning

Pyramid _sv