Ledning och styrning

Dirigent%20%5B412%20px%5D

"Tänk om det jag vill ska hända i verksamheten också alltid verkligen händer. Ändå är det bara att konstatera att det inte alltid händer och blir som tänkt.

För att ledning och styrning skall fungera är det viktigt att som chef skapa rätt förutsättningar för verksamheten."

Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam helhetsbild kring mål och uppdrag - och utifrån den helhetsbilden en distinkt ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat.

Ledning fokuserar på de mellanmänskliga processerna - de huvudsakliga ingredienserna är dialog, process och arbetssätt. De ingredienserna är avgörande för hur hårdvaran i form av mål, budget och resultat hanteras och förverkligas i vardagen.

I ett ledningsperspektiv är det avgörande hur chefs- och ledarskapet liksom organisationskulturen utövas – det handlar om att stödja och stärka verksamhet och medarbetare.

Förutsättningarna för att styrningen skall fungera är att det finns en infrastruktur i form av stödsystem, policies, rutiner och procedurer som gör det möjligt att samordna verksamheten och få fram underlag för att fatta beslut på rätt nivå. När besluten väl är fattade skall samma infrastruktur fungera som återkopplingsverktyg till organisationen och dess medarbetare.

Ledning och styrning innebär att identifiera vad som behöver göras, när det behöver göras, på vilken nivå och hur många som måste delta för att skapa en effektiv leverans.

Läs mer om vår arbetsmetod Impactmodellen här.